net.walend.digraph.test
Class NodeMissingExceptionTest

java.lang.Object
 |
 +--junit.framework.Assert
    |
    +--junit.framework.TestCase
       |
       +--net.walend.toolkit.junit.TestCase
          |
          +--net.walend.lang.test.HasNestedThrowableTest
             |
             +--net.walend.digraph.test.NodeMissingExceptionTest
All Implemented Interfaces:
junit.framework.Test

public class NodeMissingExceptionTest
extends HasNestedThrowableTest

Test all api of NodeMissingException.

Since:
20010621
Author:
David Walend

Field Summary
 
Fields inherited from class junit.framework.TestCase
 
Constructor Summary
NodeMissingExceptionTest(java.lang.String testName)
           
 
Method Summary
static junit.framework.Test suite()
           
 void testEmptyConstructor()
           
 void testExceptionConstructor()
           
 void testMessageAndExceptionConstructor()
           
 void testMessageConstructor()
           
 
Methods inherited from class net.walend.lang.test.HasNestedThrowableTest
throwTest, verifyEmptyConstructor, verifyExceptionConstructor, verifyMessageAndExceptionConstructor, verifyMessageConstructor
 
Methods inherited from class net.walend.toolkit.junit.TestCase
fail
 
Methods inherited from class junit.framework.TestCase
countTestCases, createResult, getName, name, run, run, runBare, runTest, setName, setUp, tearDown, toString
 
Methods inherited from class junit.framework.Assert
assert, assert, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertNotNull, assertNotNull, assertNull, assertNull, assertSame, assertSame, assertTrue, assertTrue, fail, fail
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

NodeMissingExceptionTest

public NodeMissingExceptionTest(java.lang.String testName)
Method Detail

testEmptyConstructor

public void testEmptyConstructor()

testMessageConstructor

public void testMessageConstructor()

testExceptionConstructor

public void testExceptionConstructor()

testMessageAndExceptionConstructor

public void testMessageAndExceptionConstructor()

suite

public static junit.framework.Test suite()


Copyright (c) 2000, 2001, David Walend