net.walend.digraph.test
Class MutableHashGEDigraphTest

java.lang.Object
 |
 +--junit.framework.Assert
    |
    +--junit.framework.TestCase
       |
       +--net.walend.toolkit.junit.TestCase
          |
          +--net.walend.digraph.test.GEDigraphTest
             |
             +--net.walend.digraph.test.MutableGEDigraphTest
                |
                +--net.walend.digraph.test.MutableHashGEDigraphTest
All Implemented Interfaces:
junit.framework.Test

public class MutableHashGEDigraphTest
extends MutableGEDigraphTest

Since:
20010812
Author:
David Walend

Field Summary
 
Fields inherited from class junit.framework.TestCase
 
Constructor Summary
MutableHashGEDigraphTest(java.lang.String testName)
           
 
Method Summary
protected  GEDigraph getEmptyTestGEDigraph()
           
protected  MutableGEDigraph getEmptyTestMutableGEDigraph()
           
protected  GEDigraph getTestGEDigraph()
           
protected  MutableGEDigraph getTestMutableGEDigraph()
           
static junit.framework.Test suite()
           
 void testEmptyConstructor()
           
 void testIntConstructor()
           
 
Methods inherited from class net.walend.digraph.test.MutableGEDigraphTest
testAddEdge, testAddNode, testAddNodes, testClear, testClearEdges, testRemoveEdgeByNodes, testRemoveGEDigraph, testRemoveNode, testRemoveNodes, testRetainNodes
 
Methods inherited from class net.walend.digraph.test.GEDigraphTest
testContainsEdge, testContainsEdgeAllWays, testContainsGEDigraph, testContainsNode, testContainsNodes, testCopyConstructor, testCountInboundEdges, testCountOutboundEdges, testEdgeCount, testEdgeNodeIterator, testGEDigraphAlgebraContainsGEDigraph, testGEDigraphAlgebraIntersectGEDigraphs, testGEDigraphAlgebraSameGEDigraphs, testGEDigraphAlgebraUnionGEDigraphs, testGetFromNodes, testGetNodes, testGetToNodes, testIsEdgeFree, testIsEmpty, testNodeCount, testNodeIterator, testQueriesOnEmpty, testQueriesOnTestGEDigraph, testSameGEDigraphAs, testToString
 
Methods inherited from class net.walend.toolkit.junit.TestCase
fail
 
Methods inherited from class junit.framework.TestCase
countTestCases, createResult, getName, name, run, run, runBare, runTest, setName, setUp, tearDown, toString
 
Methods inherited from class junit.framework.Assert
assert, assert, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertNotNull, assertNotNull, assertNull, assertNull, assertSame, assertSame, assertTrue, assertTrue, fail, fail
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

MutableHashGEDigraphTest

public MutableHashGEDigraphTest(java.lang.String testName)
Method Detail

getEmptyTestGEDigraph

protected GEDigraph getEmptyTestGEDigraph()
Specified by:
getEmptyTestGEDigraph in class GEDigraphTest

getTestGEDigraph

protected GEDigraph getTestGEDigraph()
Specified by:
getTestGEDigraph in class GEDigraphTest

getTestMutableGEDigraph

protected MutableGEDigraph getTestMutableGEDigraph()
Specified by:
getTestMutableGEDigraph in class GEDigraphTest

getEmptyTestMutableGEDigraph

protected MutableGEDigraph getEmptyTestMutableGEDigraph()
Specified by:
getEmptyTestMutableGEDigraph in class GEDigraphTest

testEmptyConstructor

public void testEmptyConstructor()
Specified by:
testEmptyConstructor in class MutableGEDigraphTest

testIntConstructor

public void testIntConstructor()
Specified by:
testIntConstructor in class MutableGEDigraphTest

suite

public static junit.framework.Test suite()


Copyright (c) 2000, 2001, David Walend